Kazimierz Baran

Najważniejsze informacje

Stanowisko: profesor

E-mail: kazimierz.baran@uj.edu.pl

Specjalizacja naukowa: dzieje prawa i konstytucjonalizmu anglo-amerykańskiego
 

Życiorys

Studia prawnicze: 1962-1967 UJ

Studia anglistyczne: 1964-1969 UJ

Stopień naukowy doktora: 1976 UJ

Stopień naukowy doktora habilitowanego: 1995 UJ

Tytuł naukowy profesora: 2002

Stanowisko: asystent (1968-1970), starszy asystent (1970-1976), adiunkt (1976-2001), kierownik Katedry (2001-2014)

Aplikacja sędziowska: 1967-1969

Uprawnienia zawodowe: tłumacz przysięgły (1991)

Nagrody: nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1983) za pracę pt. High treason in England until the end of Stuart era (1982).

W przeszłości visiting professor w Stanford University of California oraz w Institute of European Studies w Wiedniu.

Książki

 1. Dzieje przestępstw politycznych w Anglii. Między średniowieczem a współczesnością, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000,
 2. Z dziejów prawa karnego Anglii. Między Renesansem a Oświeceniem, Wydawnictwo UJ, Kraków 1996,
 3. Strony procesowe przed angielskimi sądami karnymi doby Tudorów i wczesnych Stuartów, Uniwersytet Jagielloński 1994,
 4. High treason in England until the end of the Stuart Era, Zeszyty Naukowe UJ, DCX Prace Prawnicze, Zeszyt 96, Warszawa-Kraków 1982.

Najważniejsze artykuły

 1. Procedure in Polish-Lithuanian parliament from the sixteenth to eighteenth centuries, in: Parliaments, Estates and Representation, 22 Nov. 2002, International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, Ashgate Publishing Ltd 2002,
 2. Legal history in Poland. Research and instruction. Past and present, in: Rättshistoria i förändring, Legal history in change, Lund 2002,
 3. Die Ausbreitung des Vasalitätbeziehung und die Rechtsstellung des Vassalen im angelsächsisschen England, in: Vorträge zur Geschichte des Privatrechts in Europa, Frankfurt am Main 1981,
 4. Rozwój angielskiego systemu rządów parlamentarnych a Konstytucja 3 Maja 1791 r. w Polsce, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, Zeszyt 97, 1982 (artykuł napisany wspólnie z A.Partyką jako współautorem),
 5. Prefect Judei w czasach Tyberiusza, Tygodnik Powszechny, nr 13, 1980/3 marzec,
 6. Impeachment a początki odpowiedzialności politycznej ministrów w Anglii, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, Zeszyt 51, 1971,
 7. Stosunek wasalczy w świetle praw i literatury anglosaskiej Brytanii, Czasopismo Prawno-Historyczne, vol. XXII, zeszyt 2, 1970.