Diamentowy Grant Pawła Dziwińskiego

Granty dla młodych naukowców

Dnia 16 września 2015 roku Minister Nauki prof. dr hab. Lena Kolarska – Bobińska na uroczystej gali po raz czwarty przyznała Diamentowe Granty dla młodych naukowców. W tegorocznej edycji finansowanie uzyskał projekt naukowy, magistranta prof. dr hab. Andrzeja Dziadzio, Pawła Dziwińskiego pt. „Świecka egzekucja kar kościelnych w Polsce na tle porównawczym  do 1563 r. Z dziejów relacji państwo – Kościół".

Cele projektu

Głównym zadaniem projektu naukowego jest charakterystyka egzekucji wyroków sądów Kościelnych przez urzędy świeckie, a w szczególności królewską administracje grodzką i samorząd miejski. Opis objętych wykonaniem spraw, jej skuteczność oraz występujących w ramach współpracy konfliktów będzie stanowił przyczynek do szerszej refleksji historycznej średniowiecznych i nowożytnych relacji państwo – Kościół.

Dodatkowym problemem badawczym, omówionym niejako na marginesie pracy, będzie systematyka kar kanonicznych stosowanych w omawianej epoce przez Kościół Katolicki. Podobna charakterystyka, przygotowana w oparciu o obowiązujące ówczesne akty prawne i opinie doktryny, ułatwi wszelkie dalsze prace dotyczące między innymi: średniowiecznego publicznego prawa kanonicznego, problemu herezji i schizmy oraz politycznej historii Polski i Europy.

Przeprowadzone badania archiwalne akt sądowych biskupów i oficjałów krakowskich, które dotychczas nie doczekały się poważniejszych opracowań, umożliwią merytoryczną ocenę skuteczności prowadzonej egzekucji i weryfikację wcześniejszych spekulacji historycznych. Zapewnią także wyselekcjonowany materiał faktograficzny, pozwalający na opis życia społeczności miasta Krakowa i okolic.

Osiągnięte rezultaty poszerzą dotychczasową wiedzę historyczno – prawną na temat działalności wykonawczej urzędów miejskich i skuteczności sądownictwa kościelnego. Ponadto umożliwią teoretyczną refleksję dotyczącą problemu multicentryczności prawa i wielości jurysdykcji, która szczególnie nurtuje współczesnych badaczy prawa europejskiego oraz międzynarodowego.

Data opublikowania: 06.04.2015
Osoba publikująca: Jan Halberda