Andrzej Dziadzio

Najważniejsze informacje

Stanowisko: profesor

E-mail: andrzej.dziadzio@uj.edu.pl

Dyżur: wtorek godz. 15.00–16.00 (I semestr) 13.00-14.00 (II semestr) (Gołębia 9/14)

Specjalizacja naukowa: historia prawa i ustroju monarchii habsburskiej, historia polityczna Galicji, historia konstytucjonalizmu europejskiego XIX i XX w., historia europejskiego sądownictwa administracyjnego i konstytucyjnego

Prowadzone zajęcia:

 1. wykład z Powszechnej historii prawa (wtorki godz. 8.00),
 2. wykład z Państwa prawa w Europie w XIX i XX w. (wtorki 15.00- 16.30),
 3. wykład z Historycznego rozwoju prawa (wtorki 11.30-13.00),
 4. seminarium z Powszechnej historii państwa i prawa (wtorki 9.45 -11.15)

Życiorys

Studia historyczne: 1979-1983 UJ

Studia prawnicze: 1981-1985 UJ

Stopień naukowy doktora: 1994 UJ

Stopień naukowy doktora habilitowanego: 2002 UJ

Tytuł profesora nauk prawnych: 2013

Stanowisko: asystent (1985), adiunkt (1995), profesor nadzwyczajny UJ (2009).

Aplikacja sędziowska: 1986-1988 (egzamin sędziowski)

Granty: członek rady projektu badawczego  ReConFort, realizowanego pod kierunkiem Prof. Ulrike Müssig (Uniwersytet w Passau), który koncentruje się na analizie dyskursu parlamentarnego, poprzedzającego uchwalenie pięciu europejskich konstytucji: polskiej (1791), hiszpańskiej (1812), belgijskiej (1831), frankfurckiej (1849) i włoskiej (1861).

Członkostwa: członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

Książki

 

 1. Cenzura prasy w Austrii 1862-1914. Studium prawno-historyczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, stron: 155,
 2. Powszechna historia prawa, PWN, Warszawa 2008, stron: 476,
 3. Teka Stańczyka. Wstęp i opracowanie  naukowe, Universitas, Kraków 2007, stron: 185,
 4. Monarchia konstytucyjna w Austrii (1867-1914). Władza – obywatel– prawo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001, stron: 307.

Najważniejsze artykuły

 1. Quis custodiet custodes ipsos? Trybunał Konstytucyjny jako (nie) obiektywny strażnik konstytucji. Uwagi na kanwie orzeczenia K 34/15 Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 r., w: Forum Prawnicze, 2015, z. 5, s.12-29,
 2. Wolność słowa a mowa nienawiści - dawniej i dziś, w: Forum Prawnicze, 2015, z. 4, s. 3-18,
 3. Józef Reinhold (1884-1928) – „zapomniany" profesor prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 7, 2014, z. 2, s. 263-272,
 4. Zakaz uboju rytualnego jako naruszenie konstytucyjnej zasady wolności religijnej. Kontekst współczesny i historyczny, w: Forum Prawnicze, 2014, z. 1, s. 6-13,
 5. Zarys historii rozwoju zbiorowego prawa pracy, w: System prawa pracy, tom V. Zbiorowe prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 59-93,
 6. Idea Trybunału Konstytucyjnego Georga Jellinka, w: Ustroje. Historia i współczesność. Polska-Europa-Ameryka Łacińska. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Czajowskiemu. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013,  s.180-188,
 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za bezprawne działania jego organów według ABGB w świetle wykładni  Sądu Najwyższego II RP. Przyczynek do  dziejów austriackiej tradycji prawnej w Polsce, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, tom 5, 2013, s.295-305,
 8. Angelegenheiten aus Galizien in der Rechtsprechung der österreichischen Verwaltungsgerichtsbarkeit im19.und20. Jahrhundert, w: Rechtsprechung in Osteuropa. Studien zum 19.und frühen 20. Jahrhundert. Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers, 6.2 Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2012, s. 475-539,
 9. Der Kampf der Zensur gegen die antisemitische Propaganda in der polnisch-, tschechisch- und deutschsprachigen Presse der Donaumonarchie zur Jahrhundertwende, w: Beiträge zur Rechtsgeschichte Ősterreichs, 2.Jahrgang, Band 2/2012, s. 238-249,
 10. Das ABGB in Polen, w: Osterreichs Allgemeines Burgerliches Gesetzbuch (ABGB). Eine europaische Privatrechtskodifikation, Band III. Das ABGB asserhalb Ostereichs,Schriften zur Europäischen Rechts- und Verfssungsgeschichte, Band 57, Duncker&Humblot, Berlin 2010, s. 205-226,
 11. Polski model "rządów prawa" a europejska wizja "państwa prawa" w XIX wieku, w: Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Tom I, Kraków 2012, s.137-146,
 12. Die Rolle der höchsten Gerichtshöfe  auf dem Weg der Habsburger Monarchie zum Rechtsstaat (Beispiele aus der Rechtsprechung),w: Die Habsburgermonarchie auf dem Wege zum Rechtsstaat? Budapest-Wien 2010, s. 72-95,
 13. Ochrona prawna Kościoła i religii katolickiej w monarchii austriackiej w świetle konfiskat prasy galicyjskiej (XIX/XX w.), w: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Kolonia Limited 2010, s. 529-558,
 14. Antysemityzm jako powód konfiskat prasowych. Orzecznictwo sądów krakowskich (XIX/XX w.), w: Cuius Regio Eius Religio? Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, Tom II, s. 211-227,
 15. Der Kampf gegen Antisemitismus im Lichte der Pressekonfiskationen des Landesgerichtes in Krakau (1867-1914), w: Księga Jubileuszowa prof.Janusza Sondla, Kraków 2008, s.143-155,
 16. Ochrona konstytucyjności prawa w Europie XIX wieku, w: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego, tom XI, Kraków-Lublin-Łódź 2008, s.169-183,
 17. Koncepcja państwa prawa w XIX w.  Idea  i  rzeczywistość, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LVII, 2005, s. 177-201,
 18. Osobowe prawo małżeńskie w Austrii  na tle stosunków państwo-    Kościół katolicki (XVIII-XIX w), w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2004, s.107-120,
 19. Der Begriff des „freien Ermessen" in der Doktrin und Rechtsprechung des österreichischen Verwaltungsgerichtshofes 1876-1918, w: Zeitschrift für Neuere Rechtsgechichte, 25 Jahrgang Nr 1/2, Wien 2003, s. 39-62,
 20. Austriacki kodeks cywilny ABGB na ziemiach polskich w XX wieku, w: Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Prace dedykowane prof. Stanisławowi Grodziskiemu, Kraków 2001, s. 501-514,
 21. Ochrona praw i wolności obywatelskich w Austrii (1867-1914), w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. LIII, z.1, Poznań 2001, s. 263-274,
 22. Ochrona prawa własności  w orzecznictwie austriackiego Trybunału Administracyjnego (1876–1918), w: Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, nr 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Kraków 2000, s. 211-220,
 23. Austria wobec Galicji i Czech w dobie przemian ustrojowych monarchii habsburskiej 1861-1871, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom L, z. 1, Poznań 1998, s. 83-115,
 24. Religionszwang ohne gesetzliche Grundlage? Interkonfessionelle Verhältnisse der Rechtsprechung des österreichischen Verwaltungsgerichtshofes 1876–1918, w: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte,  19. Jahrgang 1997, Nr.1/2, s. 64-81,
 25. Orzecznictwo austriackiego Trybunału Administracyjnego w sprawach wyznaniowych (1876-1918 ), w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLVII, z.1-2. Poznań 1996, s. 125-154,
 26. Kontrola „ swobodnego uznania" przez austriacki Trybunał Administracyjny 1876 -1918. Doktryna i orzecznictwa, w: Miscellanea Historico-Iuridica Bialostocensia, Białystok 1995, s. 121-161,
 27. Wolność wyznania i sumienia a przymus religijny w austriackiej monarchii konstytucyjnej 1867-1914,  w: Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XLV, Poznań 1993, s. 65-85,
 28. Społeczne i polityczno-ideowe oblicze Przeglądu Polskiego w latach 1866-1870, w: Studia historyczne, Rok XXXI, z.2 1988, s. 191-215.