Jan Halberda

Najważniejsze informacje

Stanowisko: adiunkt

E-mail: jan.halberda@uj.edu.pl

Dyżur: brak (urlop naukowy)

Specjalizacja naukowa: historia prawa prywatnego i procesowego w angielskim common law

Prowadzone zajęcia:

 1. ćwiczenia z Powszechnej historii prawa (terminy do ustalenia),
 2. wykład z Fundamentals of Anglo-American and Polish legal systems (semestr zimowy, wtorek 9.45, 11.30),
 3. wykład z Introduction to English Law of Obligations (semestr letni, wtorek 9.45?)

Strona domowa pracownika na portalu Academia.edu.

Życiorys

Studia prawnicze: 1997-2002 UJ

Studia podyplomowe – prawo europejskie: 2005-2006 UJ

Stopień naukowy doktora: 2007 UJ

Stanowisko: asystent (2008), adiunkt (2009)

Aplikacja radcowska: 2006-2009 OIRP Kraków (egzamin 2009)

Uprawnienia zawodowe: radca prawny (2009)

Nagrody: I nagroda w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych - za pracę doktorską pt. Ewolucja roszczeń odpowiadających rzymskim condictiones w angielskim common law począwszy od średniowiecza do schyłku XIX wieku.

Książki

 1. Historia zobowiązań quasi-kontraktowych w common law, Księgarnia Akademicka 2012, stron: 446,
 2. Historia prawa sądowego. Repetytorium, Zakamycze 2000 (I wydanie), Wolters Kluwer Polska 2006 (II wydanie), stron: 226, redaktor naukowy oraz współautor (wraz z M.Czepelakiem, A.Michalakiem, K.Śmiałkiem, A.Uruszczakiem i M.Węglarz),
 3. 150 lat dziejów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakamycze 2003, stron: 104, współautor (z J.Malcem i G.Russkiem).

Najważniejsze artykuły

 1. Tontines in Poland, w: The Past, Present, and Future of Tontines. A Seventeenth Century Financial Product and the Development of Life Insurance, Berlin 2018, s. 273-288, 
 2. Dryf orzeczniczy - błąd co do prawa i błąd co do faktu w angielskim prawie bezpodstawnego wzbogacenia, w: Semper fidelis. Prace dedykowane pamięci Profesora Janusza Sondla legendy krakowskiego fakultetu prawniczego, Kraków 2017, s. 113-132,
 3. Na pograniczu common law i equity law. Początki doktryny estoppel w prawie angielskim, w: Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, Gdańsk-Olsztyn 2017, s. 245-252,
 4. Undue Payment in the Polish Code of Obligations of 1933 as Compared with Other Regulations of That Time, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2017, zeszyt specjalny, s. 63-94,
 5. Monografia czy wybrane zagadnienia?, w: Państwo i Prawo 2016, nr 10, s. 114-123, (recenzja książki M. Łolika, Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia, Warszawa 2014),
 6. Nienależne świadczenie w polskim Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle porównawczym, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2016, tom 9 (1), s. 67-95,  
 7. Małżeństwo po angielsku, w: Forum Prawnicze 2016, z.1 (33), s. 71-80, (recenzja książki M. Butrymowicz, P. Kroczka, Angielskie prawo rodzinne, Lublin 2015),
 8. Fibrosa S.A. v. Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd (1942). Spółka z Kresów przed Izbą Lordów, w: Miscellanea Historico-Iuridica, Białystok 2015, tom 14, z. 1, s. 197-217,
 9. Argumentacja historyczno-prawna w orzecznictwie Izby Lordów przełomu XX i XXI wieku na przykładzie nawiązań do sprawy Moses v. MacFerlan  z 1760 roku, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2015, tom 8 (2), s. 199-214,
 10. Anna Dunin-Dudkowska, Testament jako zwierciadło kultur. Polsko-amerykańskie studium komparatystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, 349 s., w: Kwartalnik Prawa Prywatnego 2015, nr 2, s. 474-487,
 11. Fikcje prawne w nowożytnym common law na tle sporów kompetencyjnych z udziałem sądów westminsterskich, w: Studia Prawno-Ekonomiczne, tom XCI/1, 2014, s. 7-22,  
 12. Mistake of law and mistake of fact in English law of restitution, w: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2014 (82), s. 261-283,
 13. Angielska doktryna promissory estoppel a polska klauzula nadużycia prawa, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2014, tom 7 (2), s. 395-404,
 14. Zasada bezpodstawnego wzbogacenia w prawie angielskim, w: Studia Prawa Prywatnego 2014, nr 2, s. 91-113,
 15. Amerykańskie prawo bezpodstawnego wzbogacenia w Restatement z 2011 r., w: Kwartalnik Prawa Prywatnego 2013, nr 4, s. 857-890,
 16. Slade's case (1602) w świetle przemian angielskiego procesu i prawa zobowiązań, w: Pro memoria. Księga dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej, Toruń 2013, s. 58-82,
 17. Środki odwoławcze w średniowiecznym i nowożytnym common law, w: Regnare-Gubernare-Administrare. Prawo i władza na przestrzeni wieków, Kraków 2012, s. 41-50,
 18. Instytucja niesłusznego zbogacenia w Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle współczesnych kodyfikacji, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2012, nr 5, s. 307-328,
 19. Podobieństwa pomiędzy prawem rzymskim i angielskim na przykładzie reguł dotyczących postępowania i zobowiązań, w: Forum Prawnicze 2012, z.1 (9), s. 48-58,
 20. Historia angielskich quasi-kontraktów a zasada bezpodstawnego wzbogacenia, w: Państwo i Prawo 2012, nr 1, s. 64-75,
 21. Zobowiązania z gier i zakładów w orzecznictwie common law (w latach 1664-1845), w: Ex contractu, ex delicto – z dziejów prawa zobowiązań, Kraków 2012 s. 111-121,
 22. Doktryna consideration w angielskim prawie zobowiązań kontraktowych (XVI-XX w.), w: Czasopismo Prawno-Historyczne 2011, t. LXIII, z.2, s. 261-281,
 23. Impossibility as the factor in the total failure of consideration, w: Naděje právní vědy. Bykov 2010, Plzen 2011, s. 46-57,
 24. The Unjustified Enrichment in Polish Code of Obligations of 1933, w: Institutions of Legal History with special regard to Legal Culture and History, Bratislava-Pecs 2011, s. 95-103,
 25. Parallels between Roman Civil Law and English Common Law (Litigation, Obligations), w: Acta Historico-Iuridica Pilsensia 2009-2010, Plzen 2011, s. 78-91,
 26. Mechanizm procesowy ‘waiver of tort' w świetle przemian angielskiego ‘common law', w: Zeszyty Prawnicze nr 11.2 , Warszawa 2011, s. 153-170,
 27. Zobowiązania ex contractu w średniowiecznym common law, w: Ius mercatorum, lex mercatoria. Z dziejów i współczesności prawa handlowego, Kraków 2011, s. 69-85,
 28. Ława przysięgłych w angielskim procesie cywilnym (XII-XIII w.), w: Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków 2010, str. 313-320,
 29. Ryty procesowe a prawo do sądu w dawnym common law, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, Wrocław 2010, str. 193-205,
 30. Dzieje doktryny actio personalis moritur cum persona w angielskim common law, w: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Kraków 2010, tom III, str. 37-49,
 31. Wymiana argumentów (pleading) w dawnym angielskim procesie cywilnym, w: Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80 rocznicę urodzin, Bielsko-Biała 2009, str. 1023-1035,
 32. Wager of law – gwarancja wolności obywatelskich czy wyjście awaryjne dla łobuzów ? w: Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006 z. 96, str. 159-174,
 33. Koncepcja prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia w Kodeksie zobowiązań z 1933 r. na tle wcześniejszych rozwiązań europejskich, w: Czasopismo Prawno-Historyczne z. 1 / 2005, str. 231-256,
 34. Zniesienie separacji, w: Rejent nr 2 / 2004, str. 39-56,
 35. Separacja - wybrane zagadnienia materialnoprawne (przesłanki, skutki), w: Rejent nr 11 / 2001, str. 85-114,
 36. Porównanie angielskich Wielkich Kart Swobód z 1215 r. i 1297 r., w: Studenckie Zeszyty Prawnicze TBSP UJ nr 4 / 2000, str. 73-102.