Konferencja "Religia w przestrzeni publicznej państwa prawa XIX – XX wieku"

Kraków, 28-29 kwietnia 2016 r.

W dniach 28 – 29 kwietnia 2016 r. w salach Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 odbyło się międzynarodowe sympozjum  „Religia w przestrzeni publicznej państwa prawa XIX – XX wieku", zorganizowane przez Katedrę  Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ.  W sympozjum wzięło udział piętnastu prelegentów  z Węgier,  Austrii, Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych. Otwarcia sympozjum dokonała Pani Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Dorota Malec. Słowa powitania skierował do uczestników sympozjum prof. dr hab. Andrzej Dziadzio, kierownik Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa UJ. W sympozjum wzięli udział  przede wszystkim  pracownicy katedr historyczno-prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Referaty  wygłoszone podczas sympozjum  podejmowały głównie tematykę sekularyzacji  prawa małżeńskiego oraz problematykę relacji między państwem a związkami religijnymi w wieku XIX, okresie międzywojennym i powojennym.  Szczególnym  zainteresowanie prelegentów cieszyło się  ustawodawstwa  Austro-Węgier,  państw sukcesyjnych monarchii habsburskiej  i niemieckiego  kręgu prawnego. W wystąpieniach  dużo  miejsca   poświęcono   państwowym unormowaniom statusu kościelnych osób prawnych,  ochronie prawnokarnej uczuć religijnych oraz prawnokonstytucyjnym podstawom wolności religijnej. Uwagę prelegentów przykuła  także  kwestia przyspieszonej sekularyzacji ostatnich dziesięcioleci i wyzwań, jakie z tej przyczyny stoją przed prawem wyznaniowym państw cywilizacji zachodniej. Zagadnienie to znalazło także odbicie w licznych pytaniach kierowanych do referentów. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w tomie  Krakowskich Studiów  z Historii Państwa i Prawa na  początku 2017 roku.

Program konferencji

Fotogaleria

Kontakt: dr Piotr Michalik

Wcześniejsze seminaria krakowsko-pecseńskie

Od roku 2000 Katedra współpracuje w badaniach nad dziejami ustroju i prawa z partnerską Katedrą Historii Prawa w Uniwersytecie w Pecs (Węgry). Efektem tej współpracy są periodycznie organizowane konferencje naukowe poświęcone wspólnie podejmowanej tematyce oraz wydawane kolejne tomy pokonferencyjne. W marcu 2014 r. pracownicy Katedra wzięli udział w kolejnej konferencji wpisującej się w cykle regularnych spotkań polskich i węgierskich historyków prawa. Temat konferencji: Tradition and Reform in the European Legal History. W trakcie konferencji krakowscy historycy prawa (K.Baran, M.Kwiecień J.Halberda) przedstawili referaty w języku angielskim i niemieckim.