Marcin Kwiecień

Najważniejsze informacje

Stanowisko: adiunkt

E-mail: marcin.z.kwiecien@uj.edu.pl

Dyżur: środa godz. 14.45-15.30 (ul. Gołębia 9/9)

Specjalizacja naukowa: historia państwa i prawa, edycja źródeł dotyczących parlamentaryzmu polskiego, stosunku między państwem i kościołem we Włoszech w XVIII w., II Rzeczpospolita, dzieje wychodźstwa polskiego podczas II wojny światowej

Prowadzone zajęcia: ćwiczenia z Powszechna historia prawa (środy godz. 9.45, 11.30, 13.15)

Życiorys

Studia prawnicze: 1986-1991 UJ

Stopień naukowy doktora: 2001 UJ

Stopień naukowy doktora habilitowanego: 2014 UJ

Stanowisko: asystent-stażysta (1991), asystent (1992), adiunkt (2002)

Aplikacja sądowa: 1991-1993 (egzamin 1993)

Nagrody: stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Włoskiej (1994/1995), stypendium Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Literaturze Polskiej (Paryż) i Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga (dwukrotnie – 1998 i 1999 – ad personam)

Członkostwo: Instytut Józefa Piłsudskiego

Książki

 1. Wśród potępieńczych swarów. Prawne aspekty rozliczeń politycznych wśród uchodźstwa polskiego we Francji i Wielkiej Brytanii 1939-1943, Kraków 2013, stron: 450,
 2. Volumina Constitutionum, t. IV 1641-1668, vol. 1 1641-1658, Warszawa 2015, stron: 497 (współredakcja wraz z S.Grodziskim i K. Foktem),
 3. Volumina Constitutionum, t. III, vol. 2 1626-1640, Warszawa 2013, stron: 407 (współredakcja wraz z S.Grodziskim i A. Karabowicz),
 4. Volumina Constitutionum, t. III 1611 – 1640, vol.1 1611-1626, Warszawa 2010, stron: 456 (współredakcja wraz z S.Grodziskim i A. Karabowicz),
 5. Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda Charaszkiewicza, Kraków 2001, stron: 186 (z A.Grzywaczem i G. Mazurem).

Najważniejsze artykuły

 1. Kilka dokumentów z dziejów ruchu prometejskiego lat drugiego wojny światowej, w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa, t. 7, Kraków 2014,  s. 335-349,
 2. Przyczynek do dziejów Komisji powołanej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r. Sprawa Tadeusza Cypriana przeciwko Jerzemu Giertychowi, w: Krakowskie studia z historii ustroju i prawa, tom 5 z. 4, Kraków 2012, s. 329-342,
 3. Korzenie doktrynalne toskańskich reform kościelnych za panowania wielkiego księcia Piotra Leopolda (1765-1790), w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa, t. 3, Kraków 2010, s. 63-87,
 4. Powstanie Komisji powołanej w związku z wynikiem kampanii wojennej 1939 r. (Komisji Winiarskiego), w: Vetera Novis Augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi, Kraków 2010, t. I, s. 561-576,
 5. Prawne aspekty konfliktów politycznych w łonie uchodźstwa polskiego podczas drugiej wojny światowej, w: Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, pod red. J. Przygodzkiego i M. Ptaka, Wrocław 2010, s. 809-825,
 6. Toskańskie reformy kościelne na synodzie w Pistoi w 1786 roku, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, tom LXII, zesz. 1/2010, s. 65-96,
 7. Biskup Scipione de`Ricci i jego reformy w diecezji Pistoi i Prato – przyczynek do dziejów stosunków kościelnych w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda (1765-1790), w: Świat, Europa, mała ojczyzna, Studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Grodziskiemu w 80-lecie urodzin, pod red. M. Małeckiego, Bielsko-Biała 2009, s. 219-235,
 8. Privilegi di fondazione dello studium generale di Cracovia e i primi statuti universitari, w: Atti del Convegno Internazionale di Studi in Memoria di Antonio Ivan Pini: Gli statuti universitari: traduzione dei testi e valenze politiche. Dall'originarietà degli studi Generali all'autonomia delle Università degli Studi (sec. XII-XXI). Messina-Milazzo 14-17 aprile 2004, Messyna 2008, s. 313-323.
 9. Ostatnie lata rządów Piotra Leopolda w Toskanii. Rewolta społeczna i odrzucenie reform, w: Krakowskie studia z historii państwa i prawa , tom 2,  Kraków 2008, s. 137-154,
 10. Reformy stosunków między Państwem a Kościołem w Wielkim Księstwie Toskanii w latach 1765-1790, w: Cuius regio, eius religio? Lublin 2008, s.131-151,
 11. Kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda I (1765-1790), Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, Tom X, Kraków-Lublin-Łódź 2007, s. 361-377,
 12. Korzenie laicyzacji. Monarchie oświeconego absolutyzmu wobec Kościoła, w: Dokąd zmierza Europa, przywództwo-idee-wartości. Where Europe is going, leadership-ideas-values, Pułtusk 2007, s. 473-482,
 13. Das kleine Wien oder das kleine Berlin. Wpływy niemieckie na terenie powiatu bielskiego,  Limites Patriae, z. 2, Bielsko-Biała 2006, s. 165-177,
 14. Stosunki narodowościowe w powiecie bielskim do roku 1939, Limites Patriae, z. 1, Bielsko-Biała 2004, s. 52-59,
 15. Reformy stosunków państwo-Kościół w Wielkim Księstwie Toskanii w pierwszych latach panowania Piotra Leopolda (1765-1775), Krakowskie studia z historii państwa i prawa, Kraków 2004, s. 89-123,
 16. Wykłady płk Stefana Mayera o wywiadzie polskim w okresie II RP, w: Zeszyty Historyczne Kultury, nr 142, Paryż 2002, s. 81-130 (z G. Mazurem), 
 17. Sprawa pobicia docenta Stanisława Cywińskiego w świetle dokumentów Biura Rejestracyjnego i Komisji Winiarskiego, Zeszyty Historyczne Kultury, nr 141, Paryż 2002, s. 113-161 (z G. Mazurem),
 18. Relacja mjr Włodzimierza Dąbrowskiego o ruchu prometejskim i dywersji na wschodzie, w: Zeszyty Historyczne Kultury nr 140, Paryż 2002, s. 102-117 (z G. Mazurem),
 19. Memoriał profesora Olgierda Górki z 4 stycznia 1940 r., w: Zeszyty Historyczne Kultury nr 139,  Paryż 2002, s. 164-188 (z G. Mazurem),
 20. Nieznane źródło do dziejów Obozu Zjednoczenia Narodowego, Zeszyty Historyczne Kultury nr 138, Paryż 2000, s. 174-193 (z G. Mazurem),
 21. Przyczynek do dziejów ruchu prometejskiego w Polsce,  Zeszyty Historyczne Kultury nr 136, Paryż 2001, s. 87-109 (z G. Mazurem),
 22. Wojskowy Trybunał Orzekający. Powstanie i działalność, w: Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom LII, Zesz. 1, Poznań 2000, s. 289-314 (z A. Grzywaczem),
 23. Rada Narodowa Rzeczpospolitej Polskiej w walce z sanatorami 1939-1941, Zeszyty Historyczne Kultury nr 131, Paryż 2000, s. 3-84 (z A. Grzywaczem),
 24. Andrzej Grzywacz (1967-1999), Kultura 2000/01/628- 02/629, Paryż 2000, s. 102-102 (z G. Mazurem),
 25. Sikorszczycy kontra sanatorzy (ciąg dalszy), Zeszyty Historyczne Kultury nr 129, Paryż 1999, s. 44-126 (z A. Grzywaczem),
 26. Polemika z Tadeuszem Pawłem Rutkowskim, w: Zeszyty Historyczne Kultury nr 129,  Paryż 1999, s. 235-237 (z A. Grzywaczem),
 27. Sikorszczycy kontra sanatorzy 1939-1940 (Z dziejów konfliktów politycznych uchodźstwa polskiego), w: Zeszyty Historyczne Kultury, nr 127, Paryż 1999, s. 63-127 (z A. Grzywaczem).