Powszechna historia prawa

Najważniejsze informacje

Wykładowca:prof. dr hab. Andrzej Dziadzio.

Opis przedmiotu.

Sylabus przedmiotu.

Egzamin w roku akademickim 2016/2017


Terminy egzaminów w roku akademickim 2016/2017:
6 czerwca 2017 r. ul. Krupnicza 33a Auditorium Maximum Aula B,
19 czerwca 2017 r. ul. Krupnicza 33a Auditorium Maximum Aula A,
28 czerwca 2017 r. ul. Krupnicza 33a Auditorium Maximum Aula A,
4 września 2017 r. ul. Gołębia 24 Collegium Novum s. 52,
12 września 2017 r. ul. Krupnicza 33a Auditorium Maximum Aula B.

W maju odbywają się całoroczne kolokwia (na ćwiczeniach) oraz konkurs z przedmiotu (organizowany wraz z TBSP UJ w dniach 9-10 maja 2017 r.).

Egzamin obejmuje:

- część testową (test jednokrotnego wyboru) – 40 pytań – łącznie 40 punktów,

- część opisową  – 1-2 pytania typu opisowego oraz 1-2 pytania z tekstu źródłowego – łącznie 20 punktów.

W sumie można uzyskać 60 punktów, przy czym część opisowa podlega  sprawdzeniu pod warunkiem uzyskania przez studenta z części testowej co najmniej 20 punktów.

Zaliczenie ćwiczeń na kolokwium umożliwia uzyskanie w zależności od oceny z tego kolokwium od 4 do 8 punktów. Punkty z ćwiczeń doliczane są na koniec, po uzyskaniu punktów z egzaminu.
 
Zapisy na egzaminy prowadzone będa w systemie USOS.

Przepisanie oceny z innej uczelni

 

Materiał uzupełniający do przepisania oceny z przedmiotu zdanego w innym uniwersytecie:

  1. Prawo cywilne XIX-XX w. (bez prawa małżeńskiego osobowego i majątkowego);
  2. Proces cywilny XIX-XX w.;
  3. Proces karny mieszany XIX-XX w.;
  4. Hipoteka od XVI w. poprzez przemiany w XIX stuleciu;
  5. Ochrona posesoryjna przy władaniu nieruchomościami, od średniowiecznej actio spolii poprzez późniejsze przemiany;
  6. Prawo małżenskie osobowe (od Soboru Laterańskiego po Konstytucję Tametsi włącznie);
  7. Ewolucja konceptu winy w prawie karnym (precyzyjne przyswojenie wszystkich definicji winy).

(Obowiązuje podręcznik prof. Andrzeja Dziadzio, Powszechna historia prawa)